Variety Of Sound Complete Bundle VST x86 WiN [FREE]

Variety Of Sound Complete Bundle VST x86 WiN [FREE]

VoS Complete Bundle

P2P | 28 June 2021 | 61MB

Plugin bundle from Variety of Sounds…

INCLUDES:
– BootEQ mkII v2.1.1
– Density mkIII v3.0
– Rescue MK2 v2.1
– TesslaSE v1.2.1
– TesslaPRO mkII v2.0
– epicVerb v1.5
– epicVerb vstpresets
– ThrillseekerVBL v1.0
– FerricTDS v1.5.1
– NastyVCS v1.0.1
– NastyDLA mkII v2.0
– preFIX v1.0
– BaxterEQ v1.0.1
– ThrillseekerLA v1.0.1
– ThrillseekerXTC v1.0.1
– SlickHDR v1.0.1

As soon as July 2021, there will be 64bit beta versions of Variety Of Sound …

INFO/DEMO/BUY: https://bit.ly/2u8YSOd
Variety Of Sound Complete Bundle VST x86 WiN [FREE]
http://beelink.in/47215/VoS-Complete-Bundle-VST-x86-WiN/